Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Wykaz dokumentów -

Nawigacja

Wykaz dokumentów

Wykaz dokumentów

Autor:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby winni osobiście złożyć w Sekcji Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia Morskiego Oddziału Straży Granicznej następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby w Straży Granicznej skierowane do Komendanta Morskiego Oddziału SG
 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • dwie aktualne kolorowe fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego
 • kserokopię dowodu osobistego
 • kserokopię paszportu, o ile kandydat go posiada
 • kserokopię książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową
 • kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile dotyczy to kandydata
 • kserokopię aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku, kiedy kandydat posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych
 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne
 • kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata
 • kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata
Wszystkie kserokopie muszą być na formacie A-4 (każdy dokument osobno).

Składając podanie, kandydat przedkłada do wglądu:

 • oryginały dokumentów wcześniej wymienionych
 • posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych, o ile poświadczenie takie posiada
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów
Rekrutacja do służby przygotowawczej jest uzależniona od liczby wolnych etatów. Nabór do służby odbywa się zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 10 lutego 2006 roku (Dz.U.z 2006 r. Nr 23, poz. 175 z późn. zm.) w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.
do góry