Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Wymogi -

Nawigacja

Wymogi

Wymogi

Autor:

SŁUŻBĘ W STRAŻY GRANICZNEJ MOŻE PEŁNIĆ OSOBA:

  • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie
  • która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat, z zastrzeżeniem w stosunku do osób określonych w art. 61 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2005r. Nr 234, poz. 1997 z późn. zm.)
  • o nieposzlakowanej opinii
  • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • korzystająca w pełni z praw publicznych
  • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie
  • posiadająca zdolność fizyczną oraz psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych
  • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie służbowej
  • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
  • mająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunku tego nie stosuje się do kobiet oraz absolwentów szkół wyższych)
do góry