Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji w zakresie oceny i analizy wpływu planowanych do budowy obiektów w ramach zadania pn. „Budowa bazy dla statków powietrznych w m. Gdańsk - Rębiechowo" - Zapytania ofertowe -

Nawigacja

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji w zakresie oceny i analizy wpływu planowanych do budowy obiektów w ramach zadania pn. „Budowa bazy dla statków powietrznych w m. Gdańsk - Rębiechowo"

Autor: tg

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji w zakresie oceny i analizy wpływu planowanych do budowy obiektów w ramach zadania pn. „Budowa bazy dla statków powietrznych w m. Gdańsk - Rębiechowo” na pracę systemu ILS/DME. 
 
Zakres  opracowania zgodnie z zamieszczonym poniżej Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) tj. bez stosowania ustawy

I. NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Morski Oddział Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza w Gdańsku ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk, fax.: 58 524 27 25, e-mail: wtiz.morski@strazgraniczna.pl.

Termin złożenia oferty cenowej: do dnia 08 stycznia 2018 r.

Ofertę cenową na wykonanie przedmiotowego zamówienia zawierającą ceną brutto należy przesłać na nr faxu: (058) 524-27-25 lub adres e-email: wtiz.morski@strazgraniczna.pl.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie analizy wpływu planowanej do realizacji inwestycji pn. „Budowa bazy dla statków powietrznych w m. Gdańsk - Rębiechowo” na pracę systemu ILS/DME znajdującego się na terenie Portu Lotniczego w Gdańsku Rębiechowie.

W dalszej części OPZ zamówienie będzie nosiło nazwę „ANALIZA WPŁYWU”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71320000-7 usługi inż. w zakresie projektowania


Stan prawny nieruchomości:

Teren przeznaczony pod inwestycję stanowi własność  Portu  Lotniczego Gdańsk Sp. z.o.o. 80-298  Gdańsk  ul.  Słowackiego  200, przewidziany do użytkowania przez Morski Oddział Straży Granicznej 80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35 na podstawie umowy dzierżawy z dnia 03.12.2008 r. Dojazd do planowanej lokalizacji bazy od drogi publicznej został zapewniony przez wydzierżawiającego po drodze dojazdowej zlokalizowanej na działkach 118, 127, 128, 129 obręb 0025 Firoga na podstawie aneksu nr 2 z dnia 10.12.2010 r. do w/w umowy dzierżawy.

Planowana inwestycja przewidziana do realizacji obejmuje część działki nr ewidencyjny 129 obręb 0025 Firoga, powierzchnia terenu wynosi 11 204 m2.


WYMOGI DOTYCZĄCEOPRACOWANIA „ANALIZA WPŁYWU”.

Zakres opracowania:

Przywołany obszar znajduje się w powierzchniach ograniczających zabudowę związanych z Lotniczymi Urządzeniami Naziemnymi zainstalowanymi na terenie lotniska Gdańsk-Rębiechowo, m.in. radiolatarniami systemu ILS/DME:

 • radiolatarnią kierunku (ILS LLZ)

 • radiolatarnią ścieżki schodzenia (ILS GP).

 • radioodległościomierzem (DME)

   

  Analiza wpływu powinna określać wpływ przedmiotowej inwestycji oraz obiektów znajdujących się w jej bezpośrednim sąsiedztwie na sygnał użyteczny radiolatarni wchodzących w skład systemu ILS/DME.

   

  Przeprowadzona analiza bazować musi na symulacji komputerowej wpływu planowanych do posadowienia obiektów, oraz obiektów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie na sygnał użyteczny wskazanych radiolatarni systemu ILS/DME. W tym celu niezbędne jest przygotowanie lub wykorzystanie istniejących modeli matematycznych dla obiektów budowlanych oraz pracy radiolatarni systemu ILS/DME a następnie przeprowadzenie symulacji komputerowej.

   

  Rezultaty symulacji/wykresy muszą zostać umieszczone w przygotowanym raporcie oraz zostać opatrzone wyczerpującym komentarzem i analizą uzyskanych wyników wraz przedstawieniem jednoznacznej rekomendacji odnośnie wpływu obiektów na parametry sygnału radiolatarni w przestrzeni. W raporcie zawarte musi być jednoznaczne wskazanie odnośnie spełniania bądź nie przez sygnał radiolatarni wymaganych parametrów dla pracy systemu ILS/DME w kategorii III (CAT III), kategorii II (CAT II) i kategorii I (CAT I), a tym samym sformułowane muszą zostać wnioski odnośnie możliwości wykorzystania systemu ILS/DME w tych kategoriach.

   

  W przypadku zidentyfikowania wpływu planowanych obiektów budowlanych na parametry sygnału radiolatarni, powodującego częściową lub całkowitą degradację sygnału użytecznego, w raporcie z analizy wpływu należy przedstawić proponowane modyfikacje projektów budynków (np. zmiana kształtu, wymiarów, obrót względem kierunków geograficznych itp.) mające na celu zredukowanie do minimum szkodliwego wpływu obiektów na sygnał radiolatarni. Skuteczność zaproponowanych rozwiązań musi zostać poparta wynikami modelowania komputerowego, opatrzonego odpowiednim komentarzem i wnioskami odnośnie możliwości wykorzystania systemu ILS/DME w kategorii III (CAT III), kategorii II (CAT II) i kategorii I (CAT I), po zastosowaniu zaproponowanych rozwiązań.

   

  Z uwagi na fakt, iż właścicielem systemu ILS/DME jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą, zostaną przekazane dane kontaktowe osoby/osób w PAŻP, które udostępnią parametry techniczne eksploatowanego systemu.

   

  Na etapie realizacji zamówienia wykonawcy zostanie udostępniona Koncepcja Architektoniczno – Budowlana planowanej do realizacji inwestycji pn. „Budowa bazy dla statków powietrznych w m. Gdańsk - Rębiechowo”

   

   

 • DANE DOTYCZĄCE PLANOWANYCH DO BUDOWY OBIEKTÓW, NA PODSTAWIE OPRACOWANEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ:

   

  3.1 BUDYNEK HANGARU WRAZ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNĄ, TECHNICZNĄ I GARAŻOWĄ:

   

  Kubatura brutto hangaru:                                                                   21 859,75m3    

  Kubatura brutto części biurowo-socjalnej i technicznej:                    8 470,38 m3

  Kubatura brutto - całość:                                                                 30 330,13 m3

  Powierzchnia zabudowy:                                                                  2638,39 m2

  Całkowita długość budynku:                                                              75,06 m

  Całkowita szerokość budynku:                                                           49,08 m

  Wysokość budynku (mierzona od naturalnej rzędnej terenu):           około 13 m

   

  - Powierzchnia użytkowa:                                                    2987,30 m2

  - Powierzchnia usługowa (pom. techniczne):                       56,20 m2

  - Powierzchnia ruchu:                                                           277,90 m2

  SUMA:                                                                      3321,30 m2

   

   

  3.2 ZADASZONA WIATA NA CYSTERNĘ ORAZ PRZYCZEPKĘ NA BENZYNĘ LOTNICZĄ WRAZ Z CZĘŚCIĄ KUBATUROWĄ TECHNICZNĄ

   

  Kubatura brutto:                                                                              698,25 m3

  Powierzchnia zabudowy:                                                                  146,78 m2

  Całkowita długość obiektu:                                                                14,62 m

  Całkowita szerokość obiektu:                                                             10,04 m

  Wysokość obiektu (mierzona od naturalnej rzędnej terenu):              około 5m

  3.3 Bilans terenu wg opracowanej koncepcji architektoniczno-budowlanej:

  Powierzchnia zabudowy (sumaryczna):                                             2701,26 m²

              - budynek hangaru z cz. biurowo-socjalną i tech.:                 2638,39 m²

              - część kubaturowa techniczna wiaty na cysternę:                 62,87 m²

   

  Nawierzchnie utwardzone w sumie:                                                   6703,53 m²

              - chodniki:                                                                              164,97 m²

              - komunikacja drogowa, place                                               6060,80 m²

              - powierzchnia parkingów                                                      393,84 m²

              - miejsca postojowe pod wiatą na cysternę                             83,92 m²

  Zieleń:                                                                                               1302,4 m²

  Miejsca postojowe dla samochodów osobowych – 30 szt. (w tym 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz 5 miejsc usytuowanych wzdłuż ul. Szybowcowej, poza ogrodzeniem terenu).

   

  3.4 Hangar:

  Przewiduje się budynek hangaru w formie hali jednonawowej.

  Konstrukcja hangaru:

  •           posadowienie bezpośrednie na żelbetowych stopach i ławach fundamentowych;

  •           słupy stalowe wspornikowe

  •           dźwigary stalowe, kratownicowe

  •           pokrycie dachu blachą trapezową

  •           ściany o konstrukcji murowo-żelbetowej z bloków wapienno-piaskowych gr. 24 cm,

  •           posadzka betonowa zbrojona

   

  3.5 Część socjalno-biurowa (3 kondygnacje) oraz techniczna i garażowa (1 kondygnacja):

  Przewiduje się konstrukcję budynku murowaną, z elementami żelbetowymi monolitycznymi wykonywanymi na budowie. Budynek posadowiony będzie w sposób bezpośredni na żelbetowych stopach i ławach fundamentowych. Strop i stropodach zespolony, żelbetowy. Oparcie stropów na ścianach nośnych oraz podciągach żelbetowych.

  Schody żelbetowe, monolityczne. Trzpienie ścienne żelbetowe monolityczne, nadproża okienne i drzwiowe żelbetowe monolityczne oraz prefabrykowane typu L-19.

   

   

 • ZAKRES OPRACOWANIA:

   

  Wykonawca „ANALIZY WPŁYWU” zostanie opracowana w 8 egzemplarzach oraz w 1egzemplarzu w formie elektronicznej.

  Przez formę elektroniczną projektów w formacie PDF  należy rozumieć  zeskanowane, kompletne projekty tj. zawierające podpisy, pieczęcie oraz wymagane uzgodnienia.

   

 • WIZJA LOKALNA

   

W celu prawidłowego wykonania opracowania istnieje możliwość dokonania wizji na przedmiotowym obiekcie zlokalizowanym w Gdańsku Rębiechowie, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  tel. 797 33 84 25.

 

6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca wykona przedmiot umowy w  terminie: 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

 

7.MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA (złożenie  dokumentacji) - kancelaria Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza w Gdańsku,  80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35.

 

do góry