Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej REMONT DORAŹNY JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ S/Y GALEON - Zapytania ofertowe -

Nawigacja

Zapytania ofertowe

REMONT DORAŹNY JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ S/Y GALEON

Kowalewicz Dariusz
08.10.2018

Morski Oddział Straży Granicznej zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wykonanie :remontu doraźnego oraz remontu systemu podgrzewania  jednostki  pływającej S/Y GALEON

 

REMONT DORAŹNY JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ S/Y GALEON(POL 1759)

Morski Oddział Straży Granicznej zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wykonanie :remontu doraźnego oraz remontu systemu podgrzewania  jednostki  pływającej S/Y GALEON. Jednostka stacjonuje w Kaszubskim dywizjonie Straży Granicznej w Gdańsku-Westerplatte. Oferty wraz z czasem niezbędnym na realizację remontu proszę przesłać na adres e-mail: wtm.morski@strazgraniczna.pl do15.10.2018r do godz. 10.00. W ofercie cenowej proszę ująć koszty wykonania usługi oraz okres udzielonej gwarancji. Zamawiający przewiduje rozpoczęcie remontu w pażdzierniku 2018r. Zamawiający umożliwia przeprowadzenie oględzin  jednostki pływającej w miejscu jej stacjonowania w Kaszubskim Dywizjonie Straży Granicznej w Gdańsku-Weserplatte.Osobami wyznaczonymi do kontaktu są Wilkowski Janusz tel.797337205 ,Maciej Mach tel.603390899 i Pan Stańdo Zbigniew tel.785903452

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

1.       DANE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ:

- nazwa j.p. – S/Y GALEON,

- typ jednostki pływającej – jacht typu CONRAD C-46,

- rok budowy 1986,

- producent- STOCZNIA CONRAD

- armator - Morski Oddział Straży Granicznej ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk,

 -długość całkowita – 14,10 m,

- szerokość 4,10 m,

- zanurzenie -2,00m,

- silnik napędowy –SW 400  70 kW,        

- moc silnika – 95 KM,

- materiał kadłuba : laminat,

 

2.       ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:

 

Część I –prace nie wymagające weryfikacji

 

1)      Zadokowanie i  wydokowanie  jednostki pływającej,

2)      Mycie hydromonitorem całego kadłuba,

3)      Ustawienie rusztowań wokół jednostki w zależności od technologii stosowanej przez Wykonawcę,

4)      Zaopatrzenie jednostki w energię elektryczną wodę , p-poż,

5)      Odbiór śmieci i wód zaolejonych(wynikowo w zależności od ilości)

6)      Zapewnienie załodze jednostki możliwości korzystania z pomieszczeń  i urządzeń sanitarnych,

7)      Założenie i prowadzenie książki prac pożarowo niebezpiecznych oraz dziennika remontu,

8)      Rozmieszczenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

9)      Zapewnienie przez Wykonawcę możliwości (w razie potrzeby) zdania i przechowywania paliwa.

10)   Mycie podwodnej części kadłuba wraz z płetwą sterową i pasa nadwodnego,

11)   Oczyszczenie całego  kadłuba wraz z płetwą sterową i kratą wlotową wody ze starej farby,

12)   Malowanie całego kadłuba wraz z płetwą sterową kratą wlotową wody,

13)  Wymiana uszczelnień na trzonie sterowym.

 

 

REMONT SYSTEMU PODGRZEWANIA WEDŁUG PONIŻSZEGO ZESTAWIENIA

 

1)      Wykonanie instalacji grzewczej wodnej.

2)      Montaż ogrzewania postojowego wodnego 24Volt.

3)      Montaż nagrzewnic nadmuchowych 24 Volt , 4 szt.

4)      Wyprowadzenie na pokład sygnalizacji świetlno-akustycznej o niesprawności ogrzewania.

5)      Podłączenie bojlera wody.

6)      Podłączenie ogrzewania postojowego do systemu chłodzenia silnika w celu możliwości wykorzystania ciepła do ogrzewania w warunkach zimowych.

7)      W warunkach zimowych podgrzanie  silnika bez uruchamiania.

 

 

                 REMONT POMIESZCZENIA ŁAZIENKI WRAZ Z WYMIANĄ ARMATURY WEDŁUG PONIŻSZEGO    ZESTAWIENIA

 

1)      Wykonanie nowego poszycia łazienki wraz z szafkami.

2)      Wymianę muszli klozetowej z maceratorem 24 Volt.

3)      Wymianę umywalki.

4)      Wymianę baterii umywalkowej i prysznicowej.

5)      Montaż wentylatora wyciągowego 24Volt.

6)      Przebudowa brodzika prysznica

      

 

          Cześć II - prace wymagające weryfikacji

           1)  Weryfikacja stanu technicznego, sporządzenie protokołu z weryfikacji, określenie zakresu remontu, sporzadzenie kosztorysu prac poweryfikacyjnych, montaż i zdanie w działaniu

- pomiar luzów na trzonie sterowym,

- weryfikacja stanu płetwy sterowej.

 

 

3.       UWAGI:

1)      Na wykonanie remontu zostanie podpisana stosowna umowa.

2)      Jednostka pływająca zostanie przekazana do remontu protokołem przekazania jednostki pływającej SG do remontu.

3)      Przekazanie Zamawiającemu jednostki pływającej po zakończeniu remontu nastąpi protokołem odbioru jednostki pływającej po remoncie.

4)      Szczegółowa dokumentacja techniczna kadłuba, mechanizmów i urządzeń oraz szczegółowe instrukcje obsługi dostępne są na jednostce pływającej.

5)      Wykonawca zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia dziennika remontu. W dzienniku remontu dokumentuje się przebieg remontu oraz pozostałe zdarzenia mające związek z wykonywanymi pracami. Na stronie tytułowej dziennika należy umieścić informacje o osobach funkcyjnych związanych z realizacją umowy wraz z telefonicznymi numerami kontaktowymi. Wpisy do dziennika mają prawo dokonywać nadzorujący remont ze strony Wykonawcy, inspektor nadzoru remontu i inspektor PRS. Wpis do dziennika musi być potwierdzony przez upoważnionego przez Wykonawcę pracownika, funkcjonariusza nadzorującego remont lub inspektora nadzoru remontu.

6)      Niezależnie od miejsca realizacji przedmiotu umowy odpowiedzialnym za bezpieczeństwo postoju i przeciwpożarowe w trakcie realizacji umowy jest Wykonawca.

7)      Przystąpienie do prac pożarowo niebezpiecznych, a w szczególności prac spawalniczych i z otwartym ogniem wymaga pisemnego zezwolenia wydanego przez dowódcę jednostki pływającej lub osoby go zastępującej. Pisemnego zezwolenia udziela się w formie wpisu w książce prac pożarowo niebezpiecznych.

8)      Przed przystąpieniem do prac spawalniczych funkcjonariusz nadzorujący i osoba wyznaczona przez Wykonawcę remontu do nadzoru nad pracami pożarowo niebezpiecznymi weryfikuje czy osoba wykonująca spawanie lub prace z otwartym ogniem posiada wymagane uprawnienia spawalnicze i weryfikuje czy jest to osoba, której takie prace zlecił Wykonawca remontu i czy uzyskał zezwolenie dowódcy jednostki pływającej.

9)      Po zakończeniu prac spawalniczych służba dyżurna jednostki pływającej przeprowadza kontrolę pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Kontrola jest przeprowadzona w pomieszczeniu objętym pracami spawalniczymi i pomieszczeniach sąsiednich. Należy jej dokonać bezpośrednio po zakończeniu prac i w odstępach 30 minutowych przez kolejne 4 godziny po zakończeniu prac. Fakt dokonania kontroli służba dyżurna odnotowuje w książce prac pożarowo niebezpiecznych.

10)   Dowódca jednostki pływającej z upoważnioną osobą ze strony Wykonawcy określi zasady współdziałania w zakresie ochrony ppoż. w tym wskazane zostaną osoby odpowiedzialne za kierowanie akcją ratowniczą do momentu przybycia jednostki straży pożarnej.

11)   Zabrania się wykonywania prac spawalniczych i prac z otwartym ogniem na jednostce pływającej i w jej pobliżu w następujących przypadkach:

a)      w pomieszczeniach, w których tego samego dnia przeprowadzono prace malarskie lub klejenie,

b)      przy zbiornikach, przewodach i urządzeniach znajdujących się pod ciśnieniem,

c)       przy zbiornikach, urządzeniach i przewodach po gazach, płynach wybuchowych i łatwopalnych bez świadectwa odgazowania tych instalacji, wydanego przez upoważnione laboratorium,

d)      w pomieszczeniu całkowicie lub częściowo wypełnionych materiałami wybuchowymi lub łatwopalnymi,

e)      w pomieszczeniach, w których znajdują się akumulatory elektryczne,

f)       w odległości mniejszej niż 30 m od miejsca przeładunku materiałów wybuchowych lub łatwopalnych,

g)      na nabrzeżach portowych bez każdorazowej zgody dyspozytora,

h)      gdy prace wykonywane są przez jedną osobę w pomieszczeniu zamkniętym i brak jest osoby asystującej.

 

 

 

 

 

 

 

do góry