Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Zapytanie ofertowe na wykonanie usług pralniczych - Zapytania ofertowe -

Nawigacja

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług pralniczych

Łukasz Zwoliński
03.12.2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług pralniczych w ilości: około 11 000 kg - pranie wodne, pranie wodne z prasowaniem, maglowaniem, krochmaleniem oraz pranie chemiczne w ilości około 200 kg przedmiotów zaopatrzenia mundurowego w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Morski Oddział Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza w Gdańsku ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk, fax.: 58 524 27 25, e-mail: piotr.kaczynski@strazgraniczna.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług pralniczych w ilości: około 11 000 kg - pranie wodne, pranie wodne z prasowaniem, maglowaniem, krochmaleniem oraz pranie chemiczne w ilości około 200 kg przedmiotów zaopatrzenia mundurowego w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.

Szczegółowe warunki świadczenia usług pralniczych :

ZAKRES – I

1) Gdańsk, ul. Oliwska 35 – przy użyciu własnego transportu, dwa razy w tygodniu - we wtorki i czwartki w godzinach od 08.00 do 14.00 w uzgodnieniu z pracownikiem magazynu mundurowego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Lp.

Nazwa usługi

Ilość w kg

1.

Pranie wodne, pranie wodne z prasowaniem, maglowaniem lub krochmaleniem

3500

2.

Pranie chemiczne

200

 

2) Sopot, ul. Haffnera 100 – przy użyciu własnego transportu, dwa razy w tygodniu - we wtorki i czwartki w godzinach od 08.00 do 14.00,  lub po telefonicznym awizowaniu przez  administratora obiektu z jednodniowym wyprzedzeniem potrzeby przekazania przedmiotów przeznaczonych do prania, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Lp.

Nazwa usługi

Ilość w kg

1.

Pranie wodne, pranie wodne z prasowaniem, maglowaniem lub krochmaleniem

1700

 

ZAKRES - II

Karwia, ul. Wojska  Polskiego 50  – przy użyciu własnego transportu, dwa razy w tygodniu – we wtorki i czwartki w godzinach od 08.00 do 14.00, lub po telefonicznym awizowaniu przez administratora obiektu z  jednodniowym wyprzedzeniem potrzeby przekazania przedmiotów przeznaczonych do prania, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od  pracy.    

Lp.

Nazwa usługi

Ilość w kg

1.

Pranie wodne, pranie wodne z prasowaniem, maglowaniem lub krochmaleniem

1600

 

ZAKRES -  III

Łeba, ul. Jachtowa 6 – przy użyciu własnego transportu, dwa razy w tygodniu - we wtorki i czwartki w godzinach od 08.00 do 14.00,  lub  po telefonicznym awizowaniu przez administratora obiektu z  jednodniowym wyprzedzeniem potrzeby przekazania przedmiotów przeznaczonych do prania,  za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Lp.

Nazwa usługi

Ilość w kg

1.

Pranie wodne, pranie wodne z prasowaniem, maglowaniem lub krochmaleniem

500

 

 

 

ZAKRES -  IV

Kołobrzeg, ul. Sikorskiego 7 – przy użyciu własnego transportu, dwa razy w tygodniu - we wtorki i  czwartki w godzinach od 08.00 do 14.00, lub po telefonicznym awizowaniu przez administratora obiektu z jednodniowym wyprzedzeniem potrzeby przekazania przedmiotów przeznaczonych do prania,  za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Lp.

Nazwa usługi

Ilość w kg

1.

Pranie wodne, pranie wodne z prasowaniem, maglowaniem lub krochmaleniem

500

 

ZAKRES -  V

Świnoujście, ul. Grodzka 4 -  przy użyciu własnego transportu, dwa razy w tygodniu - we wtorki i czwartki w godzinach od 08.00 do 14.00, lub po telefonicznym awizowaniu przez administratora obiektu z  jednodniowym wyprzedzeniem potrzeby przekazania przedmiotów przeznaczonych do prania, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Lp.

Nazwa usługi

Ilość w kg

1.

Pranie wodne, pranie wodne z prasowaniem, maglowaniem lub krochmaleniem

2000

 

ZAKRES -  VI

Szczecin,  ul. Żołnierska 4 -  przy użyciu własnego transportu, dwa razy w tygodniu – we wtorki i czwartki w godzinach od 08.00 do 14.00, lub po telefonicznym awizowaniu przez administratora obiektu z  jednodniowym wyprzedzeniem potrzeby przekazania przedmiotów przeznaczonych do prania,  za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Lp.

Nazwa usługi

Ilość w kg

1.

Pranie wodne, pranie wodne z prasowaniem, maglowaniem lub krochmaleniem

1200

 

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania cen jednostkowych brutto ujętych w ofercie.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych wg. zakresów : I , II, III, IV, V, VI

III. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

Nie dotyczy.

IV. Wykaz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia składa następujące dokumenty:

Formularz ofertowy sporządzony i podpisany zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego oraz aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

V. Kryteria oceny oferty:

najniższa cena brutto (cena ofertowa) – waga 100 %.

VI. Termin, miejsce, sposób i forma złożenia oferty:

1.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 12 grudnia 2018r. do godziny 15:30. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie;

2. Miejsce i sposób złożenia oferty – ofertę można:

1) Złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się w Gdańsku ul. Oliwska 35 - w Kancelarii Jawnej, czynnej w dni pracujące w godz. 07:30 – 11:00  i 13:00 – 15:30,

2) Przesłać na adres Dającego Zlecenie,

3) Przesłać fax-em na numer 058 5242725,

4) Przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: piotr.kaczynski@strazgraniczna.pl;

3.Na ofertę składają się:

Dokumenty wymienione w pkt. IV;

4.Oferta musi być podpisana wyłącznie przez osobę lub osoby upoważnione z mocy prawa do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, a jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi być dołączone do formularza ofertowego. Oryginał pełnomocnictwa wymagany będzie podczas zawierania umowy.

VII. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r. lub do wcześniejszego wyczerpania wartości umowy.

 

VIII. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

IX. Oferta podlega odrzuceniu:

1.Jeśli pomimo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty lub jej uzupełnienia Wykonawca nie wyjaśni treści oferty (nie uzupełni jej) na wezwanie w wyznaczonym terminie;

2.Oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

X. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktu z oferentami w niniejszym postępowaniu:

kmdr ppor. SG Mirosław Kwarta, tel. 585242045  , st.chor.sztab. SG Piotr Kaczyński, tel. 58 5242046
e-mail: piotr.kaczynski@strazgraniczna.pl

XI. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

1. Zmiany warunków prowadzonego zapytania ofertowego;

2. Odwołania prowadzonego zapytania ofertowego bez podania przyczyny;

3. Odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny.

 

 

 

Załączniki do strony

 

Załącznik Nr 1  - Formularz ofertowy

 

Załącznik Nr 2 - Wykaz wagowy przedmiotów przekazywanych do prania

 

 

do góry