Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Deklaracja dostępności -

Nawigacja

Deklaracja dostępności

Łukasz Zwoliński
18.03.2021

Morski Oddział Straży Granicznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-11. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Zwoliński, lukasz.zwolinski@strazgraniczna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 524 22 79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Główna siedziba Morskiego Oddziału Straży Granicznej, w której interesanci mogą załatwić sprawę, złożyć wniosek, skargę, itd., pozostającą we właściwości Morskiego Oddziału Straży Granicznej, znajduje się w Gdańsku, przy ul. Oliwskiej 35. Siedziba oznaczona jest dużym napisem „STRAŻ GRANICZNA” na znajdującej się przed ogrodzeniem, murowanej tablicy. Dodatkowo, informacje o charakterze miejsca umieszczone są na budynku biura przepustek, oraz bezpośrednio przed budynkiem, w którym swoje obowiązki pełni Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej, gdzie umieszczona jest pełna nazwa jednostki, tj. „Morski Oddział Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza”. Biuro przepustek znajduje się po lewej stronie od głównej bramy prowadzącej do Oddziału. Przed wejściem do budynku, po lewej stronie drzwi głównych, znajduje się domofon. Samodzielne wejście do budynku biura przepustek przez osoby ze szczególnymi potrzebami, jest znacznie utrudnione, a dla osób na wózku niemożliwe, ze względu na istniejące schody prowadzące do tego budynku. Istnieje jednak możliwość wejścia na teren Oddziału ww. osób bez pokonywania schodów, przez furtkę znajdującą się przy bramie wjazdowej do kompleksu przy ul. Oliwskiej 35. Furtka jest wyposażona w dzwonek przyzywowy. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, są ewentualnie odbierani z biura przepustek i poruszają się po terenie MOSG w obecności funkcjonariusza lub pracownika MOSG (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części kompleksu Oddziału zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu. Do pozostałych budynków, wchodzących w skład kompleksu Morskiego Oddziału SG, prowadzą ciągi komunikacyjne (ruch pieszy i kołowy). Komendant MOSG przyjmuje interesantów w budynku nr 41 – aby skorzystać z głównego wejścia trzeba pokonać kilkanaście schodów. Istnieje jednak możliwość wykorzystania specjalnej platformy umożliwiającej wjazd osoby ze szczególnymi potrzebami na parter budynku i sprawne przedostanie się do pomieszczenia, w którym będzie możliwe załatwienie swojej sprawy. Budynek nie jest wyposażony w windę, nie posiada również innych udogodnień w postaci wizualizacji kondygnacji, panelu informacyjnego z alfabetem Braille’a, czy oznaczeń poziomych ułatwiających poruszanie się, np. reliefowe płyty ostrzegawcze.
 2. W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome lub słabo widzące. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. W pozostałych budynkach kompleksu przy ul. Oliwskiej 35 nie ma możliwości skorzystania z windy (Oddział wyposażony jest w jeden schodołaz, umożliwiający pokonywanie pionowych barier, np. schody, osobom ze szczególnymi potrzebami), brak jest toalet dostosowanych dla ww. (wyjątek: budynek nr 2 – część w której swoje zadania realizuje Służba Zdrowia MOSG wyposażona jest w toaletę dostosowaną dla osób ze szczególnymi potrzebami) i brak innych udogodnień w zakresie dostępności architektonicznej, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 4. Morski Oddział Straży Granicznej dysponuje miejscami do parkowania pojazdów na wewnętrznym terenie Oddziału. Wjazd na teren MOSG jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby, ponieważ teren podlega systemowi kontroli dostępu. Aktualnie, Oddział nie posiada wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami, ale jest możliwość zaparkowania pojazdu w bliskiej odległości od specjalnej platformy umożliwiającej wejście do budynku, w którym swoje obowiązki pełni Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
 5. Morski Oddział Straży Granicznej dopuszcza możliwość wejścia do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla interesantów z psem asystującym.
 6. Morski Oddział Straży Granicznej udostępnia osobom doświadczającym (trwale lub okresowo) trudności w komunikowaniu się, następujące usługi umożliwiające, bądź wspierające kontakt z funkcjonariuszami/pracownikami Oddziału:
 • pomocy osoby przybranej, pośredniczącej w kontakcie z MOSG,
 • pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

do góry