Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Fundusz socjalny emerytów i rencistów Straży Granicznej -

Nawigacja

Fundusz socjalny emerytów i rencistów Straży Granicznej

Fundusz socjalny emerytów i rencistów Straży Granicznej

tg
16.03.2022

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z FUNDUSZEM SOCJALNYM EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ ORAZ ICH RODZIN

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) informuję iż: 

 1. Administratorem jest Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej: 
 • adres: ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk
 • telefon: +48 (58) 524 20 02
 • fax: +48 (58) 524 27 01
 • e-mail: morski@strazgraniczna.pl
 1. Inspektorem Ochrony Danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Morskiego Oddziału Straży Granicznej:
 • adres: ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk
 • e-mail: iod.morski@strazgraniczna.pl
 • tel. +48 (58) 524 20 52
 1. Dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z działalnością Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Straży Granicznej oraz ich rodzin w celu: 
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b RODO).
 1. Dane osobowe osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Straży Granicznej oraz ich rodzin będą przechowywane przez okres niezbędny do przyznania świadczenia socjalnego oraz ustalenia jego wysokości.  Po upływie tego czasu dane osobowe przechowuje się do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
 2. Osobie uprawnionej przysługuje prawo do: 
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania ze świadczeń Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Straży Granicznej oraz ich rodzin. Odmowa ich podania spowoduje niemożność przyznania świadczenia z Funduszu.

do góry