Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Skargi, wnioski i petycje -

Nawigacja

Skargi, wnioski i petycje

Skargi, wnioski i petycje

24.08.2013

Skargi i wnioski od obywateli przyjmują: Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku oraz w jego imieniu Wydział Kontroli w poniedziałki od godz. 7.30 do 16.30, od wtorku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

Adres:

Morski Oddział Straży Granicznej

im. płk. Karola Bacza

80-563 Gdańsk

ul. Oliwska 35


telefony: 58/ 524 20 60; 58/ 524 20 96, 58/ 524 24 61, 58/ 524 24 72

fax: 58/ 524 27 11

e-mail: komendant.mosg@strazgraniczna.pl

e-mail: wk.mosg@strazgraniczna.pl

 

Skargi przyjmują także komendanci Placówek SG oraz Dywizjonów SG w godzinach urzędowania oraz dodatkowo podczas dyżuru w terminach określonych przez poszczególne jednostki.

Ponadto skargi i wnioski przez całą dobę w imieniu komendantów Placówek SG przyjmują służby dyżurne, a w imieniu komendantów Dywizjonów SG – dyżurny operacyjny dywizjonu.

Tryb rozpatrywania

Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

UWAGA: Skargi i wnioski bez imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi na działalność Straży Granicznej można składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa.

Przyjęcia interesantów:

- w poniedziałek w godz. 9:00 - 17:00,

- od wtorku do piątku w godz. 9:00 - 15:00.

Tel.: 22/ 55 17 760

22/ 55 17 811

Centrala: 22/ 55 17 700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego) 

ul. Chmielna 54-57

80-748 Gdańsk

sekretariat: 58/ 764 73 02

fax: 58/ 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

tel.: 58/ 764 73 06

 

Petycje

 

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

Petycje można składać do Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w formie pisemnej na adres:

80-563 Gdańsk

ul. Oliwska 35

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP (adres strony internetowej http://epuap.gov.pl).

Ważne!

  • Petycji nie można złożyć telefonicznie.
  • Petycji nie można składać ustnie do protokołu.
  • Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Petycje przyjmują także komendanci Placówek SG oraz Dywizjonów SG. Dane adresowe podane są w zakładkach dotyczących poszczególnych granicznych jednostek organizacyjnych MOSG.

do góry