Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Zapytanie ofertowe na wykonanie naprawy blacharsko-lakierniczej samochodu marki RENAULT / CARPOL L/C FAR9M TRAFIC - Zapytania ofertowe -

Nawigacja

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie naprawy blacharsko-lakierniczej samochodu marki RENAULT / CARPOL L/C FAR9M TRAFIC

Krzysztof Bastowski
26.11.2021

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku zwraca się z zapytaniem ofertowym na przedstawienie ofert cenowych naprawy blacharsko-lakierniczej samochodu marki RENAULT / CARPOL L/C FAR9M TRAFIC. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest naprawa mechaniczna oraz blacharsko-lakiernicza samochodu ciężarowego marki RENAULT / CARPOL L/C FAR9M TRAFIC rok produkcji 2018, poj. 1.598 cm3,
moc 107 kW, numer VIN: VF1FL000061272891. Zdjęcia przewidzianych do naprawy uszkodzeń auta przedstawione są w załącznikach (foto 1 - 4) do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Oferty prosimy składać do dnia 01.12.2021r., do godz. 08.00 na adres poczty elektronicznej:
  krzysztof.bastowski@strazgraniczna.pl

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane przez MOSG w Gdańsku.
Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym
Załącznik nr 1. Oferta winna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz podpis osoby uprawnionej ze strony Oferenta.

W dniach roboczych w godzinach od 8.00 do godz. 14.00 w Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35, istnieje możliwość oględzin w/w samochodu. Powyższe możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Wszystkich ewentualnych dodatkowych informacji w tej sprawie udzieli Państwu Karolina Grota – prosimy o kontakt telefoniczny na nr tel. 58 524 2443

 • Oferty składa się w cenie brutto;
 • Złożona oferta musi być ostateczna i nie może ulec zmianie;
 • Podana przez Oferenta cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty jego realizacji, tzn. że Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. utylizacji zużytych części. Ponadto Oferent zobowiązany jest zabezpieczyć przedmiot zapytania ofertowego w trakcie transportu (spedycji) w sposób wykluczający jego uszkodzenie oraz ryzyko przypadkowej utraty;
 • Zwrot naprawionego auta odbędzie się w siedzibie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu;
 • Termin realizacji – maksymalnie 60 dni od otrzymania zamówienia (zlecenia);
 • Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
 • Zastrzegamy sobie prawo wyboru Wykonawcy;
 • Zastrzegamy, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku;
 • Wykonawca oświadcza, iż jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w czasie naprawy pojazdu;
 • Wykonawca na naprawiony lub nowy produkt udzieli gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy od daty wykonania usługi;
 • Wykonawca gwarantuje, że wszystkie zaoferowane i użyte do naprawy w/w samochodu podzespoły, materiały i części wolne są od wad fabrycznych, fizycznych i prawnych;
 • Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się w 70% łączną ceną zaproponowanej naprawy w/w samochodu, w 20% terminem jej wykonania, a w 10 % odległością siedziby warsztatu Wykonawcy od siedziby MOSG w Gdańsku;
 • Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 21 dni od daty realizacji zamówienia, tj. zwrotu naprawionego w/w pojazdu zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku.

Nasze dane do faktury:
Morski Oddział Straży Granicznej, ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk, NIP: 583-000-80-97.

 

Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem:

https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/odo/informacje-ogolne/40494,Informacje-ogolne.html

 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
do góry